สิ่งที่เราเสนอให้กับผู้สนับสนุนของเรา

ที่หลงรักระบบนิเวศน์ ..

ไฮไลต์ | ยินดีต้อนรับสู่คาวาโกเอะ (KAWAGOE)

ส งท เป นท น ยมในหม น กท องเท ยวค อร ปป นพระอรห นต มากกว า 500 องค ของว ดค ตะ-อ นซ งเป นหน งในสามพระอรห นต หล กของญ ป น ซ งประกอบไปด วยพระพ ทธร ปห นประมาณ 540 อง ...

รับราคา

Tastes of JAPAN ชูโงะคุ ชิโกะคุ โดยรวม - ANA

ในป ค.ศ. 1601 ยามาอ จ เร มสร างปราสาทแห งใหม บนเขาโอตะกะซะกะ และเข ามาย งต วปราสาทเพ อสร างโถงหล ก และปราการวงล อมป องก นช นท 2 เสร จส น ...

รับราคา

ลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับฮิระอิซูมิ │ .

1192 ป เคงค วท 3 สม ยคามาค ระ กรกฏาคม ม นาโมโตะ โนะ โยร โตโมะ, เป นเซอ ไดโชก น 1195 ป เคงค วท 6 ก นยายน โยร โตโมะ, ออกคำส งไปย งท มฟ นฟ โอช คาไซ ค โยช เงะ และอ ซาวะ อ ...

รับราคา

10 อาหารห้ามพลาดที่โอะฮะไรมะจิและโอะคะเงะโยะโคะโจ ...

ด านหน าของศาลเจ าอ เสะจ งง ไนค เป นท ต งของโอะฮะไรมะจ และโอะคะเงะโยะโคะโจ ม อาหารอร อยมากมายให ค ณได ร บประทาน เราขอแนะนำ 10 ส งท ค ณต องล มลอง!!!

รับราคา

วิธีการเพลิดเพลินในภูมิภาคโทโฮคุ .

คะตะร เบะ บ ส (โปรแกรมการเร ยนร จากไกด ผ เช ยวชาญ) น งรถบ สชมบร เวณท ได ร บความเส ยหายจากส นาม ... ในเขตย ร อะเกะ เม องนะโตะร จ งหว ...

รับราคา

แลมรดกโลก : มรดกคริสตังลับแห่งนางาซากิและอามาคุสะ ...

สว สด ค ะ...มาพบก นอ กคร งก บสถานท 3 แห งส ดท ายของมรดกโลกแห งนางาซาก และอามาค สะ ในกล มโบสถ และสถานท เก ยวข องก บคร สต งล บ 12 แห ง

รับราคา

IDOL: I Like - Cm Cafe เปิดตัว melonpan เอาใจโอตะสายคุ .

ค ายเพลงร านขนม 'Cm Cafe' เส ร ฟไอดอลย น ตใหม ถ กใจโอตะสายค 'melonpan' ท ม สมาช ก 7 คน เป ดต วคร งแรกงาน 'Idol Exchange' ว นเสาร ท 5 ก นยายน เวลา 18.00 น.

รับราคา

ข้อมูลบริษทั - บริษทั เนื้อสตั ว์โยเนซาวะ จำกดั

เพ มท น 32,000 ล านเยน จากจ งหว ดยามะกาตะ ในเม องโอค ทามะ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ม ตส โอะ อ จ ยามะ ได ร บแต งต งให ดำรงตำแหน งประธานบร ษ ทและซ อ ...

รับราคา

17 สุสานตระกูลเคียวกามิเนะดาเตะ ซุยโฮเด็น คันเซ็นเด ...

ส สานตระก ลดาเตะเคยได ร บการยกย องให เป นสมบ ต แห งชาต แต ถ กเผาทำลายจากการโจมต ทางอากาศใน ป ค.ศ. 1945 หล งจากน นจ งม การสร างซ ยโฮเด นซ งเป นส สานของมาซา ...

รับราคา

รวมที่เที่ยวเด่นของคนไป "อาคิตะ" ครั้งแรก | All About .

งานน จ ดข นบร เวณร มแม น ำโอโมโนะ (Omono river) ในเม องโอมาการ (Omagari) ท อย ไกลจากต วเม องอาค ตะด วยการน งรถไฟช นค นเซ นประมาณ 30 นาท ส วนการเด นทางไปสถานท จ ดงานน น ...

รับราคา

เที่ยวสนุกสุดเพลิดเพลินด้วยการใช้พาส ตอน 3 .

ภ ม ภาคช บ (Chubu) ต งอย ทางท ศตะว นตกของภ ม ภาคค นโต (Kanto) ประกอบด วย 5 จ งหว ด ได แก จ งหว ดช ซ โอกะ (Shizuoka), จ งหว ดไอจ (), จ งหว ดก ฟ (Gifu), จ งหว ดฟ ค อ (Fukui) และจ งหว ดม เอะ (Mie ...

รับราคา

ประตูโคโมโระโจ โอเตมอน | คารุอิซาวะ | คู่มือการท่อง ...

ประต โคโมโระโจโอเตมอน ประต โคโมโระโจโอเตมอนเป นประต หล กของปราสาทโคโมโระ เป นประต ท ถ กสร างข นในช วงสม ยเอโดะ (Edo) ในสไตล ประย กต แบบโมโมยาม า ซ

รับราคา

รายชื่อตัวละครในนินจาคาถาโอ้โฮเฮะ - วิกิพีเดีย

โอโรจ มาร (ญ ป น: ) โอโรจ มาร อด ตน นจาจากหม บ านโคโนฮะ เร ยนว ชาจากโฮคาเงะร นท 3 พร อมก บซ นาเดะและจ ไรยะ โดยเม อสม ยท ย งอย ในโคโนฮะ ได ช อว าเป นหน งใน ...

รับราคา

ไฮไลต์ | ยินดีต้อนรับสู่คาวาโกเอะ (KAWAGOE)

ในป ค.ศ. 1639 ผ นำโชก นโทะก งะวะและผ นำระบบศ กด นาแห งคาวาโกเอะ ม ตส ไดระ โนะบ ตส นะ ได ดำเน นโครงการก อสร างขนาดใหญ เพ อขยายปราสาทคาวาโกเอะ พระราชว งฮอ ...

รับราคา

โครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง - กองออกแบบและ ...

แบบ/โครงการ แบบมาตราฐาน โครงการออกแบบใหม โครงการท อย ระหว างดำเน นการก อสร าง โครงการก อสร างสำเร จ ดาวน โหลด ภาพก จกรรม

รับราคา

วิธีการเพลิดเพลินในภูมิภาคโทโฮคุ .

คะตะร เบะ บ ส (โปรแกรมการเร ยนร จากไกด ผ เช ยวชาญ) น งรถบ สชมบร เวณท ได ร บความเส ยหายจากส นาม ... ในเขตย ร อะเกะ เม องนะโตะร จ งหว ...

รับราคา

วิธีการเพลิดเพลินในภูมิภาคโทโฮคุ สัมผัสพลังของคน ...

คะตะร เบะ บ ส (โปรแกรมการเร ยนร จากไกด ผ เช ยวชาญ) น งรถบ สชมบร เวณท ได ร บความเส ยหายจากส นาม ... ในเขตย ร อะเกะ เม องนะโตะร จ งหว ...

รับราคา

10 อาหารห้ามพลาดที่โอะฮะไรมะจิและโอะคะเงะโยะโคะโจ ...

ด านหน าของศาลเจ าอ เสะจ งง ไนค เป นท ต งของโอะฮะไรมะจ และโอะคะเงะโยะโคะโจ ม อาหารอร อยมากมายให ค ณได ร บประทาน เราขอแนะนำ 10 ส งท ค ณต องล มลอง!!!

รับราคา

รายชื่อตัวละครในนินจาคาถาโอ้โฮเฮะ - วิกิพีเดีย

โอโรจ มาร (ญ ป น: ) โอโรจ มาร อด ตน นจาจากหม บ านโคโนฮะ เร ยนว ชาจากโฮคาเงะร นท 3 พร อมก บซ นาเดะและจ ไรยะ โดยเม อสม ยท ย งอย ในโคโนฮะ ได ช อว าเป นหน งใน ...

รับราคา

ข้อมูลบริษทั - บริษทั เนื้อสตั ว์โยเนซาวะ จำกดั

เพ มท น 32,000 ล านเยน จากจ งหว ดยามะกาตะ ในเม องโอค ทามะ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ม ตส โอะ อ จ ยามะ ได ร บแต งต งให ดำรงตำแหน งประธานบร ษ ทและซ อ ...

รับราคา

บริเวณโดยรอบเมืองคุระโยะชิ (Kurayoshi) จังหวัดทตโตริ .

เมืองคุระโยะชิ (Kurayoshi) จังหวัดทตโตริ (Tottori) เป็นเมืองเปี่ยมเสน่ห์ ที่จะได้เพลิดเพลินกับธรรมชาติอันงดงาม พร้อมสิ่งก่อสร้างทางประวัติศาสตร์อายุ ...

รับราคา

มิเอะ...สักครั้งในชีวิต - ใบไม้เปลี่ยนสี ซากุระ บ๊วย ...

ถ ายภาพอาท ตย อ สดง ณ ห นเมโอโตะอ วะ พระอาท ตย จะตกเวลา 18.30 น. ในเด อนพฤษภาคม เวลา 19.00 น. ในว นคร ษมาย น (ว นท 22 ม .ย.) และเวลา 17.00 น.

รับราคา

ลำดับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับฮิระอิซูมิ │ .

น รโทษกรรมจ กรพรรด อะเบะโนะโยร โยช ได เปล ยนช อเป นโยร โทก แล วพ ก สงคราม 1052 ป เอโชวท 7 ... ป โอโตค ท 3 ในการต อส ต านทานค โยฮา ระ ภรรยา ...

รับราคา

นิยาย บุคคลในยุคเซนโกกุ > ตอนที่ 14 : โมริ .

น ยาย บ คคลในย คเซนโกก, โมร โมโตนาร ()ผ วางรากฐานแห งตระก ลโมร คำขอเป นเพ อน ข อความล บ Coin ของฉ น น ยายของฉ น

รับราคา

ในโครงการก่อสร้าง จะต้องมีผู้เกี่ยวข้องหลัก เป็น ...

อาเงโอะกำเน ดจากอาเงโอช ก ซ งเป นหม บ านขนาดเล กท เป นสถาน พ กในเส นทางนากาเซ นโดในสม ยเอโดะ ต อมาในป ค.ศ. 1883 ได ม การสร างสถาน รถไฟอาเงโอะข น ในป ค.ศ. 1889 ...

รับราคา

4 ของดังเมืองที่ควรทานดูให้ได้ตามร้านอาหารในโอสุ ...

นอกจากน ทงก ร มาบ ช ก ม ให บร การท "ศ นย ส งเสร มแลกเปล ยนว ฒนธรรมอำเภอโอส คาโนกาวะโซ" และร าน "โอส โรบาตะ อะบ รายะ" ( / Ozu Robata Aburaya) และราคาอย ในช วงระหว ...

รับราคา

40 ระบำชิชิโอโดริ และรำดาบแห่งฟุคุโอกะ | .

"ว ดร วโฮจ " ด แลการรำดาบและระบำช ช โอโดร ของเม องรอบปราสาทเซนไดน นเร มสอนการระบำช ช โอโดร และการรำดาบในพ นท ต งแต ป ค.ศ. 1649 ซ งการระบำช ช โอโดร ภายใน ...

รับราคา

ข้อมูลบริษทั - บริษทั เนื้อสตั ว์โยเนซาวะ จำกดั

เพ มท น 32,000 ล านเยน จากจ งหว ดยามะกาตะ ในเม องโอค ทามะ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ม ตส โอะ อ จ ยามะ ได ร บแต งต งให ดำรงตำแหน งประธานบร ษ ทและซ อ ...

รับราคา

ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น : หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani)

ห บเขาโอวาค ดาน เก ดจากการระเบ ดของภ เขาไฟฮาโกเน เม อประมาณ 3000 ท แล ว ป จจ บ นน นภ เขาไฟน ย งคงไม ด บ จ งทำให ม บ อน ำร อนและถ ากำมะถ นหลงเหล ออย และท ห บเ ...

รับราคา

40 ระบำชิชิโอโดริ และรำดาบแห่งฟุคุโอกะ | .

"ว ดร วโฮจ " ด แลการรำดาบและระบำช ช โอโดร ของเม องรอบปราสาทเซนไดน นเร มสอนการระบำช ช โอโดร และการรำดาบในพ นท ต งแต ป ค.ศ. 1649 ซ งการระบำช ช โอโดร ภายใน ...

รับราคา

17 สุสานตระกูลเคียวกามิเนะดาเตะ ซุยโฮเด็น คันเซ็นเด ...

ส สานตระก ลดาเตะเคยได ร บการยกย องให เป นสมบ ต แห งชาต แต ถ กเผาทำลายจากการโจมต ทางอากาศใน ป ค.ศ. 1945 หล งจากน นจ งม การสร างซ ยโฮเด นซ งเป นส สานของมาซา ...

รับราคา

มิเอะ...สักครั้งในชีวิต - ใบไม้เปลี่ยนสี ซากุระ บ๊วย ...

ถ ายภาพอาท ตย อ สดง ณ ห นเมโอโตะอ วะ พระอาท ตย จะตกเวลา 18.30 น. ในเด อนพฤษภาคม เวลา 19.00 น. ในว นคร ษมาย น (ว นท 22 ม .ย.) และเวลา 17.00 น.

รับราคา

TOTO Museum เปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่ 28 .

เปิดตัวพิพิธภัณฑ์ TOTO Museum ซึ่งเป็นศูนย์อำนวยความสะดวกแห่งใหม่ (ในอำเภอโคคุระคิตะ จังหวัด คิตะคิวชู ซิตี้) โดย โตโต้ ได้เปิดในวันศุกร์ที 28 ...

รับราคา

ข้อมูลเที่ยวญี่ปุ่น : หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani)

หุบเขาโอวาคุดานิ เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่เมื่อประมาณ 3000 ที่แล้ว ปัจจุบันนั้นภูเขาไฟนี้ยังคงไม่ดับ จึงทำให้มีบ่อน้ำร้อนและถ้า ...

รับราคา

40 ระบำชิชิโอโดริ และรำดาบแห่งฟุคุโอกะ | .

"ว ดร วโฮจ " ด แลการรำดาบและระบำช ช โอโดร ของเม องรอบปราสาทเซนไดน นเร มสอนการระบำช ช โอโดร และการรำดาบในพ นท ต งแต ป ค.ศ. 1649 ซ งการระบำช ช โอโดร ภายใน ...

รับราคา

สะพานอะคาชิ-ไคเกียว โกเบ - เฮียวโก - Japan Travel

ถ าท องเท ยวในโกเบจนสถานท ส วนใหญ ป ดแล วจะทำอะไรต อ? ถ าค ดไม ออก ผมม สถานท ท น าสนใจในช วงค ำค นของเม องโกเบมานำเสนอ สถานท น นก ค อ"สะพานอะคาช -ไคเก ...

รับราคา